Ağın yapısı ve işleyişi

Ağın yapısı, ilkeleri ve işleyişi, herkese açık metinlerle düzenlenir.

Ağ, (1) oylama ile belirlenen birkoordinasyon kurulu, (2) bir koordinasyon gözlem kurulu ve (3) çalışma grupları ve yerel gruplardan oluşur.

Koordinasyon kurulu en fazla 6 kişiden oluşur. Kurulda en az 2 erkek ve en az 2 kadın olması gözetilir. (1) Üreticiler, (2) tüketiciler ve (3) gıda topluluğu kolaylaştırıcıları/ilgili STK’lar/araştırmacı veya aktivistler gruplarından en az birer kişi yer alır. Bir kişi kurulda en fazla 2 yıl kalabilir, ayrıldıktan en az 6 ay sonra yeniden aday olabilir. Kurulda boşalan yer olursa, 10 gün içinde adaylıklar toplanır. Boşalan yer sayısından fazla aday olursa, ağ üyelerinin gizli oylaması ile seçim yapılır.

Koordinasyon gözlem kurulu en fazla 10 kişiden oluşur. En az 3 erkek ve en az 3 kadın olması gözetilir. Bir kişi kurulda en fazla 2 yıl kalabilir. Çıkanların yerine bekleme listesinden kişiler gelir.

Ağ içinde yer alan herkes, toplantı kılavuzunda belirtilen hususlara uygun olmak kaydıyla, ağ toplantıları düzenleyebilir. Bunlar koordinasyon veya çalışma  gruplarının toplantıları olabileceği gibi, Ağın kapsam ve ilkelerine uygun her konuda olabilir. Bu toplantılarla yerel ölçekte eylemler örgütlenebilir. Ağın genelini ilgilendiren öneriler veya ağ adıyla yapılmak istenen etkinlikler, bit toplantı tutanağı ile koordinasyon kuruluna ve/veya çalışma gruplarına sunulabilir.

Ağ üyeliği

Ankara’daki bütün gıda sistemi paydaşları (üreticiler, tüketiciler, araştırmacılar, sivil toplum çalışanları, gıda toplulukları, …) potansiyel olarak ağın yararlanıcısıdır.

Ağa üyelik tüzel kişilikler üzerinden değil, bireysel olarak gerçekleşir. Ağa üyelik için aşağıdaki koşullar aranır:

  1. Başvuran kişinin ağın yazılı ilke ve kurallarına uymayı taahhüt etmesi
  2. Bir giriş eğitimine katılması
  3. Kısa bir tanıtım ve niyet beyanı yapması
    • Kısaca kendini/varsa çalışmalarını anlatması
    • İletişim bilgileri
    • Neden bu ağda olmak istediği ve olası katkıları

Etkileşimi artırmak ve yerel ağların oluşumuna katkı için, her üye için kısa bir profil oluşturulup ağın Web sitesinde yayınlanır.

Ağa üretici olarak üyelik

Onay ve izlemeye ilişkin koşullar, kurallar ve süreçler, zaman içinde çalışma gruplarının katkısıyla oluşturulacaktır.

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: